พลเมืองไทยแบบไหนที่เหมาะกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดย จอมป่วน เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:48 (เช้า) ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 4088

จากบันทึกก่อน…ถ้าเราคิดว่าจะมาช่วยกันส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ต้องช่วยกันสร้างพลเมืองไทยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับระบอบนี้

จากการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 “ ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย-Citizenship and the Future of Thai Democracy” มีการพูดคุยเรื่องการเมืองภาคพลเมือง พอสรุปได้ดังนี้

จะต้องมีกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ (Civic Education) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คือดำเนินการโดยภาครัฐ การศึกษาในระบบ และภาคประชาสังคมและมีหลักสูตรที่แน่นอน (ต้องทำด้านอื่นควบคู่กันไปด้วย)

สิ่งที่ประชาชนขาด (จากคุณสมบัติที่พลเมืองพึงมี) ก็คือ

1. ความสามารถในการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

2. มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ถ้าเราศึกษารายงานวิจัย การสร้างความปรองดองแห่งชาติ ของสถาบันพระปกเกล้า และรายงานการค้นหาความจริง เหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองและข้อเสนอเพื่อการปรองดอง ฉบับสมบูรณ์ของ คปอ. ก็จะพบว่ามีข้อเสนอให้ทำประชาเสวนาหาทางออก (deliberation)

ถ้าติดตามข่าวก็จะพบว่ารัฐบาลก็ได้ตั้ัง คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ซึ่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินการจัดทำเวทีประชาเสวนา และมอบหมายให้ มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีเวทีประชาเสวนาในภูมิภาค ส่วนการจัดเวทีประชาเสวนาในส่วน กทม. สถาบันราชภัฏ สวนดุสิตจะเป็นผู้ดำเนินการ

ดูแล้วประเทศไทยคงต้องมีการทำประชาเสวนาแน่นอน แต่รูปแบบจะเป็นอย่างไร? ทำเมื่อไหร่? ให้ใครทำ? ความชัดเจนคงต้องรอสักพัก แต่ที่น่าคิดคือทำไปทำไม? ทำแล้วคาดหวังว่าจะได้อะไร? น่าจะสำคัญกว่า

แต่อย่างน้อยการทำประชาเสวนาก็น่าจะเป็นกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ (Civic Education) ถ้าทำได้ถูกต้องตามแนวทางการทำประชาเสวนาจริงๆ โดยไม่มีเจตนาซ่อนเร้นตามที่หลายๆฝ่ายเป็นห่วงกันอยู่

การทำประชาเสวนาคืออะไร? ทำอย่างไร? ทำแล้วได้อะไร? จะเป็นกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ (Civic Education) หรือไม่? ทำแล้วจะเกิดความปรองดองขึ้นจริงหรือไม่? อะไรเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำประชาเสวนา?…….ติดตามในบันทึกต่อไปครับ

« « Prev : จะเสวนากันไปทำไม?

Next : เทศบาลนครพิษณุโลกเปิดวงเสวนา » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "พลเมืองไทยแบบไหนที่เหมาะกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.099346160888672 sec
Sidebar: 0.040222883224487 sec