โครงการ Civic Education – เทศบาลนครพิษณุโลก

โดย จอมป่วน เมื่อ 26 กรกฏาคม 2015 เวลา 4:23 (เย็น) ในหมวดหมู่ Civic Education #
อ่าน: 1467

เทศบาลนครพิษณุโลกได้ประกาศนโยบายให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เป็นที่มาของโครงการ Civic Education ของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ

1. บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก

2. ประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

3. เครือข่ายที่สนใจ

หลักสูตร Civic Education สำหรับพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ออกแบบไว้ 8 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง เมื่อจบหลักสูตรคาดหวังว่าพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกจะเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย, พลเมือง และเริ่มพัฒนาตัวเองเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การออกแบบหลักสูตรใช้แนวทาง Backward Design คือกำหนดเป้าหมาย สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นก่อน(Identify Desired Results) แล้วจึงมาคิดว่าจะตรวจสอบอย่างไรว่าได้ผลตามที่ต้องการ(Determine Acceptable Evidence) แล้วจึงมาออกแบบกิจกรรมที่นำไปสู่เป้าหมาย (Plan Learning Experiences and Instruction) หรือ (OEL – Objective, Evaluation and Learning) ซึ่งกลับกันกับวิธีเดิมที่กำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ สุดท้ายจึงจะกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ( OLE – Objective, Learning and Evaluation)

วิธีการจัดการฝึกอบรม Civic Education เป็น Outcome-based Education (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล)

ใช้ วิทยากรกระบวนการ(Facilitator) เป็น Activity-based Learning ไม่ใช้ ผู้บรรยาย (Lecturer)

clip_image002

ถ้าจะพูดเรื่องหลักสูตรคงจะยาว เอาเป็นว่า มี Keywords ที่ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรนี้ต้องรู้มี

ประชาธิปไตย (democracy)

   หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty)

   หลักเสรีภาพ (Liberty)

   หลักความเสมอภาค (Equality)

   หลักกฎหมาย (Rule of Law)

   หลักเสียงข้างมาก (Majority Rules) – ไม่ละเลยสิทธิของเสียงข้างน้อย(Minority Rights)

 

พลเมือง (Citizen)

clip_image004

   -มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (analytical Thinking)

   -เคารพหลักความเสมอภาค (Equality)

   -เคารพความแตกต่าง (Pleuralism)

   -รับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วม (Community Involvement and Public Participation)

   -เคารพกติกา เคารพสิทธิผู้อื่น

   -มีส่วนร่วมทางการเมือง วิพากษ์การเมือง (Political Critism)

ขณะนี้ก็ได้เปิดตัวโครงการไปแล้ว โดยอาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และ ผศ.ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดิช เนามัน ช่วยสาธิตเกม Sim Democracy และจัดการฝึกอบรมทีมงานของเทศบาลนครพิษณุโลกให้เป็นวิทยากร นำเล่นเกม Sim Democracy ให้กับบุคลากรของเทศบาล ประชาชน และเครือข่ายที่สนใจ และจะช่วยจัดการฝึกอบรม “หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ” ให้กับทีมงานของเทศบาลนครพิษณุโลกในเดือนสิงหาคมนี้

จัดการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ “จัดวงคุยสำหรับผู้เห็นต่าง” สนับสนุนโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล มีพลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ อาจารย์เมธัส อนุวัตรอุดม อาจารย์ชลัท ประเทืองรัตนา อาจารย์สุวรินทร์ ทองกร และอาจารย์นารี เจริญผลพิริยะ และส่งทีมงานไปรับการฝึกอบรมในหลักสูตรวิทยากรกระบวนการอีกหลายหลักสูตร

ขณะนี้ได้ยกร่างหลักสูตร Civic Education ของเทศบาลนครพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอน Testrun หลักสูตร เพื่อเตรียมให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) แก่บุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก ประชาชนในเขตเทศบาลและเครือข่ายที่สนใจต่อไป

« « Prev : เทศบาลนครพิษณุโลกเปิดวงเสวนา

Next : เป็นปลื้ม…….อิอิ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "โครงการ Civic Education – เทศบาลนครพิษณุโลก"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.061030864715576 sec
Sidebar: 0.022235155105591 sec