SMART Objectives - Activity Design (2)

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 11 กันยายน 2017 เวลา 14:48 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 472

SMART Objectives - Activity Design (2)

ในการทำงานต้องเข้าใจกระบวนการบริหารงาน คือวางแผนเป็น จัดทรัพยากร ทั้งคน เครื่องมือ งบประมาณ การติดตามประเมินผล

แต่การอบรมครั้งนี้จะเน้นที่การออกแบบกิจกรรมในโครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน

การวางแผนจะเริ่มจาก

การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน อาจใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันหลายเครื่องมือ เช่น SWOT Analysis, การหาปัญหาและความต้องการ, Mapping Analysis ฯ

การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), ค่านิยมร่วม (Shared Values), ยุทธศาสตร์ , แผนงาน, โครงการและกิจกรรม ซึ่งจะต้องสามารถกำหนดเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เหมาะสมได้

ถ้ากระบวนการวางแผนไม่ดี การออกแบบกิจกรรมในโครงการไม่ดี จะมีปัญหาตอนนำแผนไปปฏิบัติ ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้ ทำโครงการเสร็จก็ตอบไม่ได้ว่าโครงการประสบความสำเร็จหรือไม่?

Activity Design เริ่มต้นจากต้องทำความเข้าใจและสามารถกำหนดวัตุประสงค์ที่ดีได้ (SMART Objectives)


เช่น


คุณ Stefan Bannach ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมครั้งนี้ไว้ว่า เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถออกแบบกิจกรรมที่สามารถวัดผลได้ และอย่างน้อย 5 คนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบกิจกรรมในโครงการในอีก 6 เดือนข้างหน้า

วัตถุประสงค์จะ SMART คือมีครบทั้งความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ สามารถบรรลุผลได้ เป็นจริงได้ และมีกำหนดเวลา

Post to Facebook Facebook


Activity Design (1)

ไม่มีความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 7 กันยายน 2017 เวลา 16:29 ในหมวดหมู่ จอมป่วน #
อ่าน: 542

Activity Design (1)

4-5 กันยายน 2560 โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว

วิทยากร Stefan Bannach, คุณสุขุมาล สุริย์จามร (จอย)

สิ่งที่เรียนรู้

ในการทำงานต้องเข้าใจกระบวนการบริหารงาน คือวางแผนเป็น จัดทรัพยากร ทั้งคน เครื่องมือ งบประมาณ การติดตามประเมินผล

การออกแบบกิจกรรม ต้องมองภาพใหญ่ออก (เห็นช้างทั้งตัว ไม่ใช่เห็นแค่จิ๊กซอตัวหนึ่ง หรือต้องเข้าใจกระบวนการวางแผนทั้งหมด

การวางแผนระดับโครงการ กิจกรรม ต้องเข้าใจ SMART Objectives และ Results Chain

Post to Facebook FacebookMain: 0.04089617729187 sec
Sidebar: 0.053635835647583 sec