Liberal Arts Education: การพัฒนาอุดมศึกษาไทย

อ่าน: 11851

หัวข้อนี้ เป็นการบรรยายของท่านองคมนตรี ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย ค่ะ

ท่านองคมนตรีเกริ่นด้วยเตือนสติว่า อย่าไปหลงทางกับการตีความคำ ต้องเข้าใจว่า แกนกลางของการศึกษาคือต้องเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง หลักการของการศึกษาแนวนี้คือ ระบบการศึกษาให้ได้คนดีที่สุด เก่งที่สุดมาช่วยบ้านเมือง สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

  • การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศมีหลักใหญ่ๆ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ “กินดี อยู่ดี” การศึกษาที่ไม่พัฒนาก็จะเป็น กู้กิน กู้อยู่ รอรับความช่วยเหลือจนช่วยตัวเองไม่ได้

อ่านต่อ »


Liberal Arts Education -การศึกษาไทยเมื่อไหร่จะเลิกต่างคนต่างทำ

อ่าน: 8182

หัวข้อที่ได้มีโอกาสไปร่วมในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การศึกษาแนวศิลปวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑”

จัดการสัมมนาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕) มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างค่ะ

ผู้จัดการสัมมนาเขียนหลักการและเหตุผลที่สำคัญว่า

อ่านต่อ »Main: 0.020761966705322 sec
Sidebar: 0.019221067428589 sec