ลานอิสระ

14 กรกฏาคม 2010

The boss

Filed under: ไม่ได้จัดหมวดหมู่ — nuaor @ 10:37 (เช้า)

ผู้นำแบบไหน…. ได้ใจคนตาม

โรเบิร์ต เบล็ค และเจน มันตัน นักทฤษฎีชาวอเมริกัน ได้คิดค้นทฤษฎีที่ชื่อว่า Managerial Grid โดยแบ่งผู้นำออกเป็น 4 ประเภท คือ

แบบเผด็จการ

 ผู้นำประเภทนี้เน้นเรื่องผลของานมากว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเน้นให้ผู้ร่วมงานทำงานเพื่อเป้าหมายของงาน คาดหวังให้คนเชื่อฟังคำสั่งโดยไม่ต้องเสียเวลาโต้เถียง และหามีอะไรผิดพลาดก็มักจะหาคนผิดมากกว่าการหาต้นเหตุเพื่อแก้ไข

แบบผู้นำทีม

ผู้นำลักษณะนี้นอกจากจะเน้นเรื่องงานแล้วยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล ผู้นำประเภทนี้จะสนับสนุนให้ลูกน้องพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดเท่าที่จะทำได้ ขณะเดียวกันก็สามารถทำให้คนในทีมรู้อยากทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และแน่นอนว่าองกรไหนที่มีผู้นำลักษณะนี้ มักจะสร้างผลผลิตได้อย่างน่าชื่นชม

แบบผู้นำชุมชน

ผู้นำแบบนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงาน และมักเน้นการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจ การบริหารงานของผู้นำที่มีลักษณะเช่นนี้จึงมักจบลงด้วยงานที่ไม่สัมฤทธิ์ผล แถมยังเกิดความอิจฉาริษยากันเอง อันเป็นผลจากวิธีสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม

แบบเสื่อมประสิทธิภาพ

ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นผู้นำที่ไม่เอาไหน นอกจากไม่ได้งานแล้ว ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรก็ยังยุ่งเหยิง ผู้นำแบบนี้มักบริหารด้วยการใช้ตัวแทน โดยตัวเองมักจะหายหน้าไปบ่อย ๆ โดยไม่มีสาเหตุ ปล่อยให้ลูกน้องทำงานแบบต่างคนต่างทำและแก้ปัญหากันเอาเอง

ผู้นำที่ดีต้อง …..

รู้จักตัวเอง

ก่อนจะบริหารงานคนอื่น ผู้นำที่ดีต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเป็นคนแบบไหน มีความรู้แค่ไหน และทำอะไรได้มากน้อยเพียงใด การจะบอกว่าคุณเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ ลูกน้องจะเป็นผู้ตัดสิน ดังนั้นผู้นำที่ดีต้องสามารถทำให้ลูกน้องไว้เนื้อเชื่อใจ ยินยอมปฏิบัติตามที่คุณต้องการ หากไม่สามารถทำให้ลูกน้องเชื่อมันในตัวคุณ คุณจะไม่สามารถโน้มน้าวใจเขาให้ทำงานให้คุณได้

รู้จักลูกน้อง

คนแต่ละคนมีความแตกต่าง มีสไตล์การทำงานที่ไม่เหมือนกันหากคุณต้องการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอและบุคลิกลักษณะของลูกน้องแต่ละคน เพื่อจะได้มอบหมางานได้ถูกต้องตรงกับความถนัดและความสามารถของเขา

รู้จักสื่อสาร

แน่นอนว่าหากต้องการให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น จะต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง ไม่ใช่หัวหน้าเอาแต่ออกคำสั่งอย่างเดียว ส่วนลูกน้องก็คอยรับคำสั่งอย่างเดียว และการสื่อสารนั้นไม่ได้หมายความเฉพาะแค่การพูดจากันเท่านั้น ท่าทีคุณปฏิบัติหรือแสดงออกก็สำคัญมากเช่นกัน จำไว้ว่าสิ่งที่คุณสื่อและวิธีการที่คุณสื่อสารสามารถสร้างและทำลายความสัมพันธ์ได้ในขณะเดียวกัน

รู้จักใช้ดุลยพินิจ

เวลาและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน วิธีที่ใช้ในการแก้ไขหรือตัดสินปัญหาย่อมไม่เหมือนกัน

ผู้นำยอดเยี่ยม     vs     ผู้นำยอดแย่

  • 1. มีความหนักแน่น                                    1.หูเบา เชื่อคนง่าย
  • 2. มีความยุติธรรม                                     2. ลำเอียง เห็นแก่พวกพ้อง
  • 3. นอมน้อม มีพระคุณมากกว่าพระเดช              3. ใช้อำนาจ อวดรู้
  • 4. เป็นผู้ฟังที่ดีและแก้ไขเมื่อผิดพลาด               4. ไม่ยอมรับความผิด
  • 5. เป็นนักประสานประโยชน์ รู้จักวางแผน           5. แบ่งพวก แบ่งฝ่าย
  • 6. รู้จักวิธีบริหาร จัดการ                              6. ไม่มีการวางแผน
  • 7. มีวิสัยทัศน์และเปิดกว้าง                          7. ไม่รับฟังความเห็น
  • 8. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์                             8. หวั่นไหวตามสถานการณ์
  • 9. เสียสละและรับผิดชอบ                           9. เห็นแต่ประโยชนส่วนตัว
  • 10. ชื่นชมยกย่องผู้อื่น                               10. เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น

ขอบคุณข้อมูล : หนังสือ The Secret

ทำงานมาก็หลายปีนะค่ะ  สำหรับฉันแล้วคิดว่า น่าจะเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ถึงแม้จะมีผู้นำที่ดี แต่เจอผู้ตามที่ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ ทุกอย่างก็ไม่เกิดผล ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีผู้ตามที่ดี แต่เจอผู้นำที่นำไปผิดทิศผิดทาง ทุกอย่างก็ไม่เกิดผลเช่นกัน ทุกอย่างถ้าทำงานเป็นทีม ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

 

Powered by WordPress