การทำปุ๋ยหมัก ( Composting ) ตอนที่ 2 สัดส่วนวัสดุที่ใช้

2202 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 June 2009 เวลา 11:46 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 24751

การหมักจะเกิดขึ้นได้เร็วและมีประสิทธิภาพต้องมีสัดส่วนของวัสดุสีน้ำตาลและ วัสดุสีเขียวที่เหมาะสม ในเชิงทฤษฎีก็คือต้องผสมกันให้ได้สัดส่วน C:N ratio ( Carbon : Nitrogen ratio) ประมาณ 30:1 โดยน้ำหนัก

ต่อจากตอนที่ 1


ปัจจัยที่สนับสนุนการหมัก


1. สัดส่วนวัสดุสีน้ำตาล : วัสดุสีเขียว
2. อากาศ
3. ความชื้น
4. ขนาดของกอง
อ่านต่อ »


การทำปุ๋ยหมัก ( Composting ) ตอนที่ 1

9996 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 June 2009 เวลา 11:42 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 142729

คน สมัยปู่ย่าตายายของเราก็รู้วิธีและทำปุ๋ยหมักกันมานานแล้ว แต่ปัจจุบันเราทอดทิ้งภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วหันไปพึ่งพาปุ๋ยเคมี ซึ่งก่อปัญหาอื่นๆตามมาอีก เช่นดินเสื่อมสภาพ การขาดดุลการค้า ฯ

การทำปุ๋ยหมักก็เป็นการที่มนุษย์สังเกตุสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้   คนสมัยปู่ย่าตายายของเราก็รู้วิธีและทำกันมานานแล้ว  แต่ปัจจุบันเราทอดทิ้งภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วหันไปพึ่งพาปุ๋ยเคมี  ซึ่งก่อปัญหาอื่นๆตามมาอีก  เช่นดินเสื่อมสภาพ  การขาดดุลการค้า ฯ
เราสามารถทำปุ๋ยหมักใช้เองที่บ้าน  หรือแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปตั้งแต่ครัวเรือนเพื่อไม่ให้เกิดการปน เปื้อนกับสารหรือวัตถุอันตรายต่างๆ  แล้วให้ท้องถิ่นเก็บไปทำปุ๋ยหมักที่โรงงานทำปุ๋ย (  กรณีที่ท้องถิ่นมีโรงงานทำปุ๋ยหมัก )  ก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องเก็บ  ขนส่งและนำไปกำจัดลงได้เกือบครึ่ง  ซึ่งก็หมายถึงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยลงได้ด้วย
อ่านต่อ »


ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมEnvironmental Research and Training Center- ERTC

3450 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 June 2009 เวลา 11:37 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 67417


วันนี้ขอแนะนำหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งให้รู้จัก คือ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  Environmental Research and Training Center- ERTC  เพราะเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก  แต่ในอนาคตคงจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น  ที่แนะนำหน่วยงานนี้เพราะได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลกและ GTZ จัดการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM
อ่านต่อ »


การศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตร CBM(2)

2145 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 June 2009 เวลา 11:28 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 23740

          ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลังจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน-CBM จากการลงสำรวจในพื้นที่ 8 แห่ง ที่คัดเลือกจาก 20 แห่ง  ของคุณวไลทัศน์ วรกุล  ได้ผลโดยสรุปดังนี้

 
 

        การดำเนินการหลังการฝึกอบรม ทุกแห่งมีการดำเนินการหลังการฝึกอบรม  บางแห่งมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้กิจกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น อ่านต่อ »


การศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตร CBM

2133 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 15 June 2009 เวลา 11:24 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 23423

การทำงานก็ต้องมีการติดตามประเมินผล โครงการฯก็จำเป็นต้องศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตร ” การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน-CBM ” จึงได้มอบหมายให้ คุณวไลทัศน์ วรกุล เป็นผู้ทำการศึกษาในเรื่องนี้

การทำงานก็ต้องมีการติดตามประเมินผล  โครงการฯก็จำเป็นต้องศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตร ” การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน-CBM ” จึงได้มอบหมายให้ คุณวไลทัศน์ วรกุล เป็นผู้ทำการศึกษาในเรื่องนี้

        วัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและวิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม  ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม  และติดตามการนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละท้องถิ่น อ่านต่อ »


คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร หลักสูตรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM )

578 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 11 June 2009 เวลา 10:30 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 5568

ทางโครงการฯ จึงต้องพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับวิทยากร หลักสูตรการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM ) ขึ้นมาอีก เป็นหลักสูตร TOT ( Traing of Trainers for CBM ) เพื่อใช้ในการอบรมบุคคลากรที่จะไปเป็นวิทยากรตามหลัีกสูตร CBM ต่อไป

จากปัญหาที่ว่าโครงการจัดการมูลฝอยสำหรับชุมชนเมือง เทศบาลเมืองพิษณุโลกกำลังจะสิ้นสุดลง  หลักสูตรก็มีแล้ว  คู่มือก็มีแล้ว  ทำอย่างไรจึงจะมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่สนใจ

ทางโครงการฯ จึงได้มีการเจรจากับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี  ได้ตกลงที่จะจัดการอบรมบุคคลากรของกระทรวงฯ  ซึ่งเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงอยู่แล้ว  ให้เข้าใจแนวคิดและวิธีดำเนินการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM )  และสามารถเป็นวิทยากร CBM ที่ดีได้  เพื่อที่จะได้นำไปขยายผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจต่อไป อ่านต่อ »


คู่มือการฝึกอบรม การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM )

80 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 11 June 2009 เวลา 10:25 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 4517

ได้จัดทำ คู่มือการฝึกอบรม การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM ) เพื่อให้วิทยากรใช้ พูดง่ายๆว่ามีคู่มือแล้ว ทำการบ้านมาดีๆ การอบรมสัมนาจะเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการแน่นอน แถมยังเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการอบรมสัมนาได้ทุกประเภทด้วย ส่วนมากแล้วพวกเรามักจะประมาท ไม่มีคู่มือ ใช้จำเอาโดยถือดีว่าทำ ( ผิด ) มาเยอะแล้ว พอเริ่มงานก็จะ…..อุ๊ย..ลืม ถึงตอนนั้นก็คงแก้ไขยากซะแล้ว

เมื่อได้เนื้อหาหลักสูตรแล้วก็จัดทำ คู่มือการฝึกอบรม การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ( CBM ) เพื่อให้วิทยากรใช้ทั้งสามหลักสูตร  คือหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสำหรับประชาชนในชุมชน อ่านต่อ »


หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM ( 2 )

189 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 11 June 2009 เวลา 10:19 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 6599

หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM ( 2 ) 

 

        เนื้อหาของหลักสูตรก็จะไม่เน้นองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ทางด้านเทคนิคการจัดการขยะมูลฝอย  เช่นรายละเอียดเรื่องการสร้างบ่อฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล   เตาเผาขยะ  การกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย  วิธีการดำเนินงานฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  เทคนิคการบำบัดน้ำชะขยะ

         แต่จะเน้นเรื่องสิ่งที่ประชาชนควรรู้และปฏิบัติ  จริงๆต้องใช้คำว่าต้องรู้และต้องปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วย

         1.    ของขายได้

         2.    การทำปุ๋ยหมัก

         3.    ถังขยะของตัวเอง

         4.    ถนนหรือชุมชนปลอดถัง

         5.    การลดความถี่ในการเก็บรวบรวมขยะ

         6.    การจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

     อ่านต่อ »


หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM ( 1 )

408 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 10 June 2009 เวลา 2:13 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 9165

………..เทศบาล นครพิษณุโลกและ GTZ ได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Community Based Solid Waste Managemant ( CBM ) ขึ้นมา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ก็คือ นำไปอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย มีการปฎิบัติให้เกิดผล และทำงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม

CBM Community Based Solid Waste Managemant

ในข้อตกลงความร่วมมือกับ GTZ  ตอนจะสิ้นสุดโครงการเทศบาลนครพิษณุโลกต้องรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการการทำโครงการร่วมกัน  แล้วเผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอย่างน้อย 5 แห่ง
อ่านต่อ »


ปรับตัวทำงานกับฝรั่ง ( 3 ) แผนงานโครงการ

33 ความคิดเห็น โดย จอมป่วน เมื่อ 10 June 2009 เวลา 2:08 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 2810

 

 

……เรื่องหนึ่งที่ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วคือการทำแผนงานโครงการของเทศบาลนครพิษณุโลก รูปนี้ชอบมาก เพราะสื่อความหมายได้ดีว่า ในการทำงานแต่ละเรื่อง ต้องมีวิสัยทัศน์ นโยบายที่ชัดเจน มีแผนงานโครงการที่แน่นอน มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน…….

 

ในการทำงานกับ GTZ  เรื่องหนึ่งที่ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็วคือการทำแผนงานโครงการของเทศบาลนครพิษณุโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  เพราะการสนับสนุนทางวิชาการ  หรือการศึกษาวิจัยที่จะขอความร่วมมือจาก GTZ   ต้องวางแผนร่วมกัน  เทศบาลนครพิษณุโลกต้องสามารถแจ้งให้ทาง GTZ ทราบว่าต้องการการสนับสนุนอะไร  เมื่อไหร่  ทาง GTZ จะได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้  เพราะการประสานงานจัดหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาใช้เวลาพอสมควร  ไม่ใช่บอกวันนี้  พรุ่งนี้จะได้ผู้เชี่ยวชาญมาเลย

  อ่านต่อ »Main: 0.053694009780884 sec
Sidebar: 0.65403509140015 sec