น้ำมันจากขยะ

โดย จอมป่วน เมื่อ 13 January 2011 เวลา 12:09 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 35035

เทศบาลนครพิษณุโลกเริ่มจัดการเรื่องขยะมูลฝอยอย่างจริงจังมานานสิบหกปีแล้ว

การจัดการขยะมูลฝอยก็แบ่งการทำงานเป็นสองด้านใหญ่ๆคือด้านเทคนิคและด้านการทำงานแบบประชาชนมีส่วนร่วม

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะเน้นการชักชวนประชาชนให้เข้าใจและร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยในส่วนมี่ประชาชนจะสามารถช่วยได้  โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของเทศบาลแต่ฝ่ายเดียว เช่นการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน  การทำปุ๋ยระดับครัวเรือนและชุมชน  การร่วมมือจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยของแต่ละครัวเรือน  การร่วมมือกับโครงการถนนปลอดถังขยะ  และการร่วมมือในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ฯลฯ

มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Community Based Solid Waste Managemant ( CBM ) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำไปใช้อบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

การจัดการด้านเทคนิคก็จะเน้น  การจัดเก็บ(Collection)  การขนส่ง(Transportation) และการกำจัดขยะมูลฝอย(Disposal)

การจัดเก็บและการขนส่งคงจะไม่พูดถึงเพราะไม่ซับซ้อน  อยู่ที่วิธีการจัดเก็บและการขนส่งแบบไหนจะเหมาะกับพื้นที่และมีประสิทธิภาพ

การกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลกก็มีนโยบาย Zero Landfill  คือพยายามที่จะให้เหลือขยะมูลฝอยที่จะนำมาฝังกลบน้อยที่สุด  หรือเกือบไม่มีเลย

ในการกำจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเอาวิธีบำบัดเชิงกลชีวภาพ  หรือ MBT ( Mechanical Biological Waste Treatment ) มาใช้

ระยะแรกก็นำเอาส่วนที่ได้จากกระบวนการ MBT ไปฝังกลบ  ก็สามารถยืดอายุหลุมฝังกลบออกไปได้ประมาณ 2.5-3 เท่า  คือจากเดิมที่คำนวนไว้ว่าสามารถใช้ได้สิบห้าปี  ก็ยืดออกไปเป็นสี่สิบถึงห้าสิบปี

แต่ปัจจุบันหลักการกระบวนการ MBT  ทางเทศบาลก็ส่วนที่ได้มาร่อน  จะได้ส่วนของวัสดุคล้ายปุ๋ย (Compost-like Substance) กับส่วนที่เป็นถุงพลาสติกและโฟม

ส่วน Compost-like Substance ก็กำลังศึกษาที่จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามวิธี Gasification

ส่วนที่เป็นถุงพลาสติกและโฟมก็มีการศึกษาทดลองเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน  เช่นการนำไปผสมกับถ่านหินเพื่อใช้เป็นพลังงานใช้ในการผลิตซีเมนต์หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ

แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจร่วมทุนกับเอกชนที่จะผลิตน้ำมันโดยวิธี Pyrolysis  ขณะนี้โรงงานและเครื่องจักรก็พร้อมแล้ว  เริ่มทดลองผลิตน้ำมัน  เลยเอารูปมาให้ดูเล่นก่อน  คอยติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ

ถ้าสามารถนำเอาส่วน Compost-like Substance มาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธี Gasification ได้อีก  ก็จะบรรลุเป้าประสงค์ของ Zero Landfill  ที่เทศบาลนครพิษณุโลกตั้งใจไว้

« « Prev : ปุ๋ยขี้วัวทำอะไร- ของอาจารย์หมอวิจารณ์ เป็นเหตุ


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4185 ความคิดเห็น