เช้านี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา “พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์” แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟัากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นที่ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย  บุคลากร  และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก จนล้นห้องประชุม

พิธีการเริ่มขึ้นในเวลา

-  09.30 น.  โดยท่าน รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ได้อ่านประกาศ อภิสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

-  ต่อด้วยการแสดงของศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนาธรรม ซึ่งผู้แสดงเป็นตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ  ซึ่งช่วงนี้แต่ละท่านต่างอยู่ในความสงบนิ่ง ด้วยบทเพลงและบทกวีอันไพเราะ และหลังจากนั้น
- ผู้ร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลง “ส่งนางฟ้ากลับสวรรค์”  เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
- ผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ    เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เสร็จพิธีการในเวลา 10.00 น.